REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FEEL COMFY

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.feelcomfy.pl

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Feel Comfy działającym pod adresem www.feelcomfy.pl jest: Daria Kitta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Feel Comfy Daria Kitta pod adresem ul. Jacka Malczewskiego nr 18, 83-110 Tczew, NIP: 5833245142, REGON: 367187528, adres do korespondencji: ul. Hokejowa nr 20, lok. 8, 80-180 Gdańsk.
 2. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. Od18 do 21 pod numerem telefonu +48 575-05-95-85, pod adresem e-mail: kontakt@feelcomfy.pl jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego w zakładce „Kontakt”.
 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego www.feelcomfy.pl, tj.: sposób składania zamówień oraz ich realizacji, sposób oraz terminy dostawy produktów, odstąpienie od umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Definicje

 1. Sklep internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.feelcomfy.pl , w którym użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) dokonywać zakupów produktów;
 2. Administrator, zamiennie zwany Usługodawcą lub Sprzedającym– podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, to jest Daria Kitta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Feel Comfy Daria Kitta pod adresem ul. Jacka Malczewskiego nr 18, 83-110 Tczew, NIP: 5833245142, REGON: 367187528, adres do korespondencji: ul. Hokejowa nr 20, lok. 8, 80-180 Gdańsk;
 3. Strona internetowa – adres elektroniczny  www.feelcomfy.pl , pod którym działa Sklep internetowy;
 4. Produkt – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie internetowym. Każdy artykuł jest zaopatrzony w następujące dane: nazwa artykułu, zdjęcie/a artykuły, dostępne rozmiary i kolory, skład, instrukcja prania/czyszczenia, cena;
 5. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.feelcomfy.pl
 6. Konsument– Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
 7. Użytkownik – Klient, który założył Konto w Sklepie internetowym.
 8. Konto – udostępniony nieodpłatnie Użytkownikowi przez Administratora dostęp do zasobów Sklepu internetowego, w którym są gromadzone przekazane dobrowolnie przez Użytkownika jego dane oraz informacje o jego działaniach w serwisie. Konto jest prowadzone przez Administratora dla Użytkownika pod wskazanym przez Użytkownika loginem.
 9. Login – identyfikator Klienta w Sklepie internetowym – wskazany podczas Rejestracji przez Użytkownika adres e-mail umożliwiający jego identyfikację w Sklepie Internetowym .
 10. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr i/lub znaków specjalnych, małych/wielkich liter bez polskich znaków) wybrany przez Klienta podczas Rejestracji z możliwością jego modyfikacji w ustawieniach Konta, służący do logowania się w Sklepie internetowym w celu potwierdzenia tożsamości Klienta.   
 11. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym www.feelcomfy.pl
 12. Newsletter –informacja elektroniczna wydawana przez właściciela Sklepu internetowego, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu internetowego oraz informacje o promocjach, rozsyłana na adresy e-mail zarejestrowanych Użytkowników, pod warunkiem udzielenia przez nich zgody na przesyłanie takich informacji.
 13. Koszyk – element Sklepu internetowego, za pomocą którego Klient określa szczegóły zamówienia w szczególności takie jak: ilość i rozmiar produktów, kolor Produktu, napis umieszczony na Produkcie, kolor napisu na Produkcie, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, dokonanie wyboru płatności. Koszyk będzie zawierał numer referencyjny wybranego Produktu,  jego nazwę, rozmiar, wybrany kolor, wybrany napis oraz cenę;
 14. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży.
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu/ów – w rozumieniu kodeksu cywilnego- zawarta pomiędzy właścicielem Sklepu internetowego a Klientem, za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 17. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz.U.2014,poz.827).

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający oświadcza, iż jest dystrybutorem Produktów, których sprzedaż oferuje za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz że posiada wszelkie wymagane zgody i upoważnienia od Producentów sprzedawanych marek, na podstawie których prowadzi sprzedaż.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.feelcomfy.pl następujące usługi elektroniczne:
  • założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,
  • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz i zawarcie umowy sprzedaży,
  • Newsletter
 1. Świadczenie usług elektronicznych określonych w pkt 1 powyżej przez Sprzedającego jest bezpłatne.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Informacje o Produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.
 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych.
 7. Klient może złożyć Zamówienie przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego.
 8. W celu dokonania rejestracji należy na Stronie internetowej www.feelcomfy.pl wybrać ikonę: ___________, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, data urodzenia, hasło.
 9. Po dokonaniu rejestracji Administrator prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą potwierdzenie rejestracji.
 10. W zakładce „Moje Konto” Klient może dokonywać zamian danych i hasła.
 11. W celu dokonania zakupu wybrane Produkty należy dodać do koszyka na zakupy poprzez kliknięcie na odpowiednią ikonę.
 12. Klient może dokonać zakupu Produktów również bez Rejestracji. W takim wypadku Klient składa Zamówienie wskazując w Koszyku sposób odbioru i płatności za zamówienie i dodatkowo inne dane niezbędne do realizacji zamówienia takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy, adres zamieszkania i adres dostawy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, gdy Klient wnosi o wystawienie takiej faktury.
 13. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
 14. Wybierając Produkt Klient wskazuje zamawiany Produkt wraz z jego rozmiarem i kolorem (jeżeli produkt jest dostępny w różnych kolorach czy rozmiarach), a opcjonalnie wskazuje również napis, jaki ma zostać umieszczony na Produkcie, miejsce umieszczenia napisu oraz jego kolor.
 15. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie użycia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 16. Administrator, niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, przesyła na wskazany adres e-mail Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia.
 17. Z chwilą otrzymania od Administratora Zamówienia potwierdzenia na wskazany przez Klienta adres e-mail zawiera z Administratorem umowę sprzedaży Produktu/ów objętych zamówieniem.  
 18. Zamówienie Produktu/ów jest możliwe jedynie po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Klienta. Klient w chwili zaakceptowania Regulaminu jest związany jego treścią.
 19. Sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności Produktów w określonej kolorystyce, rozmiarze, ilości itd. Informacja o czasowej niedostępności Produktu zostanie udostępniona na Stronie Sklepu internetowego.
 20. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.
 21. Realizacja zamówienia złożonego rozpoczyna się w dni powszednie po godzinie 15 , oraz w soboty, a w niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 22. Jeżeli Administrator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionych Produktów, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną.
 23. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 • zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera,
 • ekran z minimalną rozdzielczością 1024×768 pikseli.
 • Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 • Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez dodatkowych kosztów w terminie 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia wygasa z upływem 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli Umowa obejmuje sprzedaż wielu rzeczy, które dostarczane są osobno lub też rzeczy dostarczane partiami lub w częściach, wskazany termin wygasa z upływem 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części, a gdy Umowa dotyczy regularnego dostarczania rzeczy – z upływem 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy. W przypadku umów o świadczenie usług termin wygasa z upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć informację o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania tego prawa przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.feelcomfy.pl . Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle mu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Sprzedający zwraca wszelkie dokonane przez Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wraz z kosztami dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku Konsument nie poniesienie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Zwrot Produktów przez Konsumenta powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Zakupiony Produkt należy zwrócić na adres Usługodawcy: Daria Kitta prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Feel Comfy Daria Kitta pod adresem ul. Jacka Malczewskiego nr 18, 83-110 Tczew, NIP: 5833245142, REGON: 367187528, adres do korespondencji: ul. Hokejowa nr 20, lok. 8, 80-180 Gdańsk – chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt.  Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Zgodnie z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta,  prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy d wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Cena i formy płatności

 1. Ceny umieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym Produkcie zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 2. Informacja w zakresie całkowitej wartości zamówienia, w tym kosztów przesyłki, podawana jest Klientowi na Stronie internetowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności i formy dostawy zamówienia, a przed złożeniem zamówienia.
 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  • przelewem/przekazem/e-przelew/karta kredytowa/PayPal/DotPay – wpłata na rachunek bankowy Sklepu internetowego pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego Produktu;
  • płatność gotówką – przy odbiorze.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
 5. Klient dokonuje zakupu Produktu oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych lub w odniesieniu do których zostało wysłane do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Dostawa zamówionych Produktów

 1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Usługodawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub, na życzenie Klienta, faktura VAT.
 3. Zamówiony Produkt dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Dostawa zamówionych produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 4. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są w terminie około 18 dni od dnia otrzymania Zamówienia przez Sklep internetowy. W przypadku dużej liczby zamówień termin ten może ulec wydłużeniu (wydłużenie terminu dostawy nie może przekroczyć 30 dni, począwszy od następnego dnia po złożeniu Zamówienia przez Klienta).
 5. Jeżeli Zamówienia składane są przez Konsumenta, Produkt zostanie dostarczony nie później niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że w Umowie Strony ustalą inny termin.
 6. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedającym. Sprawdzenie przesyłki i spisanie protokołu przez Konsumenta nie jest jednak obowiązkowe i w szczególności nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji.
 7. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

Gwarancje i procedura reklamacyjna

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego
 2. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego www.feelcomfy.pl polegającej na założeniu i prowadzeniu konta oraz możliwości składania zamówień przez formularz zamówień, jakości Produktów- poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@feelcomfy.pl  lub telefonicznie pod numerem 508 350 324.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Administratora reklamowany Produkt.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
 5. Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Klienta oraz Klienta będącego Konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie, o którym mowa w powyżej  uważa się, że uznał reklamację.
 7. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 8. Roszczenie z tytułu rękojmi powinno zostać zgłoszone w terminie roku od dnia wykrycia wady. Rozpatrywanie reklamacji na podstawie uprawnień wynikających z rękojmi następuje w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 10. Klient może reklamować Produkt posiadający wady w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Administratora, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi
  • korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego wobec Administratora z tytułu rękojmi.
 11. Koszt przesłania Produktu po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Klienta, po uprzednim ich udokumentowaniu, pokrywa Administrator.
 12. Jeżeli zamówiony Produkt ma zostać przesłany przez Usługodawcę Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą jego wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez Usługodawcę przewoźnikowi, jeżeli Usługodawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

Newsletter Sklepu internetowego

 1. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, udostępniając w tym celu identyfikujący ich adres elektroniczny.
 2. Usługa świadczenia Newslettera polega na okresowym wysyłaniu do Klienta wiadomości o charakterze reklamowym na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep internetowy korespondencji drogą elektroniczną i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient w każdym momencie może zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z Newsletterem lub skontaktować się z Administratorem. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony wiadomością zwrotną o wykreśleniu jego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera.

Dane osobowe

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
 2. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo Dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe i transportowe.
 3. Dane Państwa będą przetwarzane przez:
  • Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi – dane przekazane podczas składania zamówień;
  • Okres pełnych 6 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
  • Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.
 4. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.
 6. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 5, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
 8. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:
   • Telefon: +48 575-05-95-85
   • poczta elektroniczna na adres: kontakt@feelcomfy.pl
   • pisemnie na adres: Feel Comfy, ul. Hokejowa 20, m. 8, 80-180 Gdańsk
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.feelcomfy.pl . Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Nazwa sklepu internetowego Feel Comfy,  adres strony, pod którym jest dostępny: www.feelcomfy.pl . oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na Stronie internetowej Sklepu internetowego.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak: zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu , odpłatności lub formy świadczonych usług, zmiany danych Administratora – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 6. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
 7. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 8. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego dotychczasowymi postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 12. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)

Od dnia 1.10.2019 do 31.01.2020

Feel Comfy wstrzymuje działalność

Wszystkie zamówienia przyjmujemy do 30.09.2019 !

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Translate »