Informacja

Administratorem Pa?stwa danych osobowych przekazanych nam w trakcie korespondencji jest Feel Comfy Daria Kitta pod adresem ul. Jacka Malczewskiego nr 18, 83-110 Tczew, NIP: 5833245142, REGON: 367187528, adres do korespondencji: ul. Hokejowa nr 20, lok. 8, 80-180 Gda?sk.

Przes?ane nam dane osobowe b?d? przetwarzane do celów prowadzonej korespondencji oraz do czasu up?ywu terminu przedawnienia ewentualnych roszcze? z niej wynikaj?cych. Podstaw? prawn? przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegaj?cy na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszcze?. Przekazane nam dane osobowe za pomoc? poczty e-mail b?d? udost?pniane na podstawie powierzenia firmie zapewniaj?cej nam dost?p do skrzynki email.

Maj? Pa?stwo prawo ??da? od Nas dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, . Maj? Pa?stwo prawo cofn?? zgod? na przetwarzanie danych osobowych, bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem. Je?li uznaj? Pa?stwo, ?e dane s? przetwarzane w sposób niew?a?ciwy lub niezgodny z prawem przys?uguje Pa?stwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

Od dnia 1.10.2019 do 31.01.2020

Feel Comfy wstrzymuje dzia?alno??

Wszystkie zamówienia przyjmujemy do 30.09.2019 !

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Translate »